Uw medisch pedicure
Monique's ProCure
Telefoonnummer: 0597 211145
E-mail: moniquesprocure@gmail.com
Openingstijden di, woe, do ochtend
vanaf 8.45

ProVoet_logo

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen pedicurepraktijk Monique’s ProCure en cliënt, waarop de pedicurepraktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Monique’s ProCure

Pedicurepraktijk Monique’s ProCure zal de behandelingen naar beste inzicht, eigen vermogen en volgens de code van de voetverzorging uitvoeren. Pedicurepraktijk Monique’s ProCure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk  1 dag (24 uur) voorafgaande aan de afspraak aan pedicurepraktijk Monique's ProCure melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag pedicurepraktijk Monique's ProCure het uur tarief dat voor de afgesproken behandeling staat aan de cliënt berekenen. Er zal een factuur worden gestuurd, met het bedrag voor de afgesproken behandeling plus bijkomende administratiekosten. Na 30 dagen volgt een eerste herinnering plus wederom bank en administratiekosten. Na weer 30 dagen volgt eventueel een tweede herinnering, plus bijkomende bank en administratiekosten. Wanneer er dan nog niet betaald is, zal de pedicurepraktijk de factuur uit handen geven aan een incassoburo.

4. Betaling

Pedicurepraktijk Monique’s ProCure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website.  De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Pedicurepraktijk Monique’s ProCure vermeldt prijs wijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet pedicurepraktijk Monique’s ProCure vóór de eerste behandeling van alle gegevens. Pedicurepraktijk Monique’s ProCure neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een clientensysteem.                  Pedicurepraktijk Monique’s ProCure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicurepraktijk Monique’s ProCure zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Aansprakelijkheid

Pedicurepraktijk Monique’s ProCure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat pedicurepraktijk Monique’s ProCure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 

7. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft pedicurepraktijk Monique's ProCure het recht de cliënt de behandeling te weigeren zonder opgaaf van redenen.


Copyright Monique's ProCure © 2023 - Privacy beleid - Algemene Voorwaarden