Uw medisch pedicure

Maandag, Dinsdag en woensdag open van 9.00 tot 12.00
Donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag gesloten

Monique's ProCure
Compagniesterwijk 26
9665RN Oude Pekela

0597 672241
moniquesprocure@gmail.com

ProVoet_logo

Privacy beleid

Privacy Beleid

Medische Pedicure praktijk & schoonheidsspecialiste Monique’s ProCure  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze uitleg over ons Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Monique’s ProCure houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Monique’s ProCure zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door Monique’s ProCure verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-  Administratieve doeleinde;
- Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst;
- Rechtstreeks declareren van de behandeling bij ketenzorg, podotherapeuten, zorgverzekeraar
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan  Monique’s ProCure de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Meisjesnaam;
- Adres
- Postcode/ woonplaats;
- (zakelijk) Telefoonnummer;
- (zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht;
-  Geboorte datum;
- Gegevens over gezondheid;
- Naam van uw huisarts/ behandelend arts;
- BSN nummer
Bij de start van de behandeling, tussentijds en eind van de behandeling worden er foto’s gemaakt  van (huid/nagels) uw voeten om de voortgang te bewaken. Deze foto’s worden bewaard in een digitaal beveiligd systeem bestemd voor pedicures  & schoonheidsspecialisten. Indien nodig vraagt de Monique’s ProCure om foto’s met andere discipline op voetzorg gebeid te delen.

Uw persoonsgegevens worden door Monique’s ProCure opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna voor financiële administratie
maximaal 7 jaar.
- Conform wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst worden de cliëntgegevens maximaal
15 jaar bewaard na laatste behandeldatum . Geld ook voor oud cliënten.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
-  Het verzorgen van digitale programma waar de gegevens opgeslagen zijn.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Monique’s ProCure bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
-  Alle personen die namens Monique’s ProCure van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;


Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid  nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens:
Monique’s ProCure
Compagniesterwijk 26
9665RN,  Oude Pekela
Telefoonnummer 0597 672241
moniquesprocure@gmail.com
www.moniquesprocure.nl


Copyright Monique's ProCure © 2022 - Privacy beleid - Algemene Voorwaarden